-

ระบบจะเปิดบริการในเวลา 8.30 น. - 16.00 น.

สรุปรายงานผลการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกระดับชั้นม. 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วันที่ SMTE G วิทย์-คณิต MEP G ภาษาอังกฤษ-จีน G ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น รวม
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก
10 กุมภาพันธ์ 2024 19 9 17 10 11 8 23 11 10 2 80 40
11 กุมภาพันธ์ 2024 5 17 14 23 6 11 3 8 1 1 29 60
12 กุมภาพันธ์ 2024 1 2 2 9 0 2 0 1 1 0 4 14
13 กุมภาพันธ์ 2024 4 3 8 14 6 1 0 3 0 3 18 24
14 กุมภาพันธ์ 2024 2 7 4 3 2 2 1 6 0 3 9 21
รวม 31 38 45 59 25 24 27 29 12 9 140 159

สรุปรายงานผลการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกระดับชั้นม. 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วันที่ SMTE G วิทย์-คณิต G วิทย์-คณิต-คอม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวม
เดิม อื่น เดิม อื่น เดิม อื่น เดิม อื่น เดิม อื่น เดิม อื่น เดิม อื่น
10 กุมภาพันธ์ 2024 34 1 10 0 18 1 9 0 12 0 4 0 87 2
11 กุมภาพันธ์ 2024 45 1 14 0 20 0 12 0 14 0 5 0 110 1
12 กุมภาพันธ์ 2024 4 1 10 1 7 1 3 1 4 1 6 0 34 5
13 กุมภาพันธ์ 2024 2 0 2 2 3 0 2 0 2 0 0 1 11 3
14 กุมภาพันธ์ 2024 2 2 2 2 1 0 1 1 0 4 7 2 13 11
รวม 87 5 38 5 49 2 27 2 32 5 22 3 255 22