ข้อมูลเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ม.4

ชื่อ-สกุล ประเภท โรงเรียนเดิม เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
เด็กชายนาภู สุมานิก ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51001 737
เด็กชายพุฒิพงศ์ ไข่เจียว ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51002 737
นางสาวภคมน เนียมสุข ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51003 737
เด็กหญิงชญาน์นันท์ พิมพะสาลี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51004 737
เด็กชายภาสกร งามสนิท ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51005 737
เด็กหญิงชานิศรา ยศวิชัย ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51006 737
นายณวัฒน์วงศ์ แพมณี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51007 737
นางสาวกานต์ธิดา (ย้ายไปวิทย์-คณิต) คล้อยสุวรรณ์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51008 737
เด็กหญิงเพ็ชรชมพู วงษ์ประดิษฐ์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51009 737
เด็กหญิงพรรณชนิดา ประหยัดทรัพย์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51010 737
เด็กหญิงสโรชา สมบูรณ์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51011 737
นางสาววรินทรา ธรรมจารี ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51012 737
นางสาวณัฐรัตน์ ผ่องถ้อย ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51013 737
นางสาวเพียงใจ คุณวงค์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51014 737
นายวัชร หิรัญวงษ์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51015 737
นายรพีภัทร ผิวผา ภาษาญี่ปุ่น เทศบาล3วัดชัยมงคล 51016 737
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา จิตต์บรรจง ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 51017 737
นายวชิรวิทย์ เสือทับ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51018 737
นายปิยะ คลังเนียม ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51019 737
นายอัครวินท์ ทัพไทย ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51020 737
นายกฤษณะ งามสมพล ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51021 737
เด็กชายวรัลโย ทองประเสริฐเลิศ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51022 737
เด็กหญิงเมธปรียา กอบัว ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51023 737
นายยศพล สว่างเนตร ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง 51024 737
นางสาวอาทิตยา ผลยาม ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิยาคม 51025 737
เด็กหญิงจิตตานันท์ จันทร์อาภาส ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61001 741
นางสาวโศภิตปภา แช่มช้อย ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61002 741
นายกฤตชัย ทวีลาภ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61003 741
เด็กหญิงกวิสรา ปานทอง ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61004 741
นางสาวธิชารี อ่อนนุ่ม ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61005 741
เด็กหญิงเนตรณพา ดัดผดุง ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61006 741
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศรษฐี ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61007 741
เด็กชายนิพัทธ์พงศ์ ขำสุวรรณ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61008 741
เด็กหญิงชาลิสา สุกใส ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61009 741
นางสาวณัฏฐณิชา ฤกษ์ถวิล ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61010 741
นางสาวศุภารมย์ ภู่สุวรรณ์ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61011 741
นางสาวธัญชนก ปาละสิริ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61012 741
นางสาวอินทิมา พยัคฆันตร์ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61013 741
นางสาววรรณวิสา สร้อยระย้า ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61014 741
นางสาวรชนิกร กิมเรือง ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61015 741
เด็กชายสิชนม์ อินทร์เพ็ญ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61016 741
เด็กหญิงทิตา หุ่นกิตติเวชกุล ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61017 741
นางสาวชญานิศ ไหมเงิน ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61018 741
นายภัชฌกร ฉิมพิมล ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61019 741
นางสาวปุณยนุช รังษีสันติวานนท์ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61020 741
นางสาวลักษิกา สมาธิมงคล ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61021 741
นางสาวนันท์ฐฌา งามสอาด ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61022 741
เด็กหญิงวิรัลณัฐ พลอยกระจ่าง ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61023 741
นางสาวสุกฤตา วรรณกุล ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61024 741
นางสาวณัฏฐา เจริญ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61025 741
นายปิยะ (ย้ายแผนไปญี่ปุ่น) คลังเนียม ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61026 741
เด็กหญิงรตนภรณ์ โพสาวัง ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61027 741
นางสาวอนันญา กุลณี ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61028 741
นายณัฐวรรธน์ ศรประสิทธิ์ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61029 741
นางสาวพีรดา สุภาพ ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61030 741
เด็กหญิงชญานุช อุไรโรจน์ ภาษาจีน เซนต์เทเรซาแสงทอง 61031 742
เด็กชายวศกร คำแก้ว ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61032 742
นางสาวชนิตา อ่อนน้อม ภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 61033 742
นางสาวปภัสสร พวงเนียม ภาษาจีน วัดยางช้าย 61034 742
นายภูมิรพี สว่างอรุณ ภาษาจีน อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 61035 742
นางสาวณัฐสินี พึ่งน้อย ภาษาจีน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” 61036 742
นางสาวกันติชา อ่องเจริญ ภาษาจีน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 61037 742
เด็กชายตฤณ สร้อยระย้า ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71001 734
เด็กหญิงกันต์ชิสา วิเศษพานิช ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71002 734
นางสาวธัญพิชชา สุวรรณโชติ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71003 734
นางสาววิมลรัตน์ ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71004 734
เด็กหญิงรวิศรา งอกงาม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71005 734
เด็กชายสุดที่รัก สิทธิพงษ์พานิช ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71006 734
นายชัยชนะ ประชาชนะชัย ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71007 734
นางสาวพิชญภา วัฒนกูล ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71008 734
เด็กหญิงปัญชุพร สุราษฎร์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71009 734
นางสาวรักษิณา แก้วชินประเสริฐ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71010 734
นายปวเรศ เอี่ยมวิไล ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71011 734
นางสาววิชญาพร เลิศถิรานนท์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71012 734
นางสาวณัฐชา สระทองอุ่น ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71013 734
นางสาวภารดี คันทรง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71014 734
นายกิตติกร เเจ่มกระจ่าง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71015 734
นายกฤตพงศ์ อินทร์จันทร์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71016 734
นางสาวณัฐทิชา แนบสนิท ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71017 734
นางสาวสุภัทรา ปันใจ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71018 734
นางสาวภัคจิรา กลุ่มไหม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71019 734
เด็กหญิงสุภาวดี กิติยวงษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71020 734
เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์ทองดี ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71021 734
นายกัลยกร ภู่ทอง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71022 734
นางสาวมิรันตี ธีรพงษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดยางช้าย 71023 734
นางสาวสุภัทรา ปันใจ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71024 734
นายศิขรินทร์ ทองเครือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71025 734
เด็กหญิงเขมวิรัณยา นายกชน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71026 734
นายปัณณธร มาลัยศิริรัตน์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71027 734
เด็กหญิงสุนิษา อธิลาภ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 71028 734
เด็กหญิงพิศมัย นามวงศ์ ภาษาอังกฤษ เทศบาล ๑ วัดต้นสน 71029 734
นายพงศ์พณิช รุจนสกุล G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81001 721
นางสาวภัควลัญชญ์ แพทย์หลักฟ้า SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81002 721
นางสาวนภัสสร คุ้มงิ้ว SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81003 721
นางสาวชลลดา ภู่วิจิตร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81004 721
เด็กชายวัชระ สุภาเมธ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81005 721
นางสาวพัฒนรัตน์ ชาวป่า SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81006 721
เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญเกิด SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81007 721
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันภัย SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81008 721
นางสาววิชุดา แก่นจันทร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81009 721
นางสาวสิริวรรณ พวงมณี SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81010 721
เด็กชายสิรธีร์ บุญมาขอม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81011 721
เด็กชายธนาธิป บุญมาก SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81012 721
นางสาวศุภิศวร์ชยา ไชยพงศ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81013 721
เด็กหญิงกานต์พิชชา ขันแก้ว SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81014 721
นางสาวอาธัชยา แก้วมณี SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81015 721
เด็กหญิงณณน บุญอำพร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81016 721
เด็กหญิงพลอยชนกภรณ์ พุ่มสวย SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81017 721
เด็กชายสักกะรังสี อนันตเสถ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81018 721
เด็กชายกวี สุเดชะ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81019 721
เด็กหญิงกิติมา วิลัยพงษ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81020 721
เด็กหญิงพิชชาภา บัวทอง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81021 721
เด็กหญิงชญานี พานคำ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81022 721
เด็กชายศุภณัฐ มะกล่ำแดง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81023 721
เด็กหญิงจรรยพัชร จันทร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81024 721
เด็กชายเด็กชายธีธัช รักเสรีไทย SMTE วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี 81025 721
นางสาวพิชชาภา มีมงคล SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81026 721
เด็กชายวรลภย์ รักษา SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81027 721
นายธาวิน จั่นเพ็ชร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81028 721
นางสาวณัฐณิชา ศุภกรกุลธรา SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81029 721
นางสาวณัฐภัสสร อนุปัญญาวัฒน์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81030 721
นางสาวพิมพ์อัปสร ลาสอน SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81031 722
เด็กชายฐิติกานต์ ยิ่งยง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81032 722
นายธิปไตร ทองงาม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81033 722
นางสาวอรรถยา อาวรณ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81034 722
นายเจษฎาภรณ์ สว่างแสง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81035 722
นายฐากร ทองคำชู SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81036 722
นายธนาพงศ์ บุญประเสริฐ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81037 722
นางสาวภาณี มีคล้ำ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81038 722
นายภัทรดนัย โสมาบุตร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81039 722
นางสาวธนภร มะโนสาร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81040 722
เด็กหญิงพริมา หิรัญอดิศวร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81041 722
นางสาวณัฐณิชา นิ้วน้อย SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81042 722
เด็กหญิงนภสร ศรีพารัตน์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81043 722
นางสาวปภาวรินท์ ศรีคล้าย SMTE โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 81044 722
นางสาวดลยา นิ่มกุล SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81045 722
นางสาวกวินตรา ดิษฐ์อารี SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81046 722
นายอาชวิณ ศุถบุญ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81047 722
นางสาวนันท์นภัส บุญแสง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81048 722
นายธนัญชัย ศิริสุโขดม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81049 722
เด็กหญิงชณิชา เวสภักตร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81050 722
นางสาวณัฐยา ไหมทอง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81051 722
นางสาวภัทธิรา ปิติสุข SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81052 722
นางสาวพิชชาภรณ์ ทับทิมเขียว G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81053 722
นางสาวเปรมศิริ เปรมสกุล SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81054 722
นางสาวณัฐสิรี แสงทับทิม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81055 722
นายวชิรปารย์ จิตต์รัตน์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81056 722
นางสาวณัฐธิชา อ่อนละม่อม G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81057 722
เด็กชายณกร ปานสิงห์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81058 722
เด็กชายชัยณรงค์ แสงอ่อน SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81059 722
นางสาวอรรถยา (ซ้ำ) อาวรณ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81060 722
เด็กหญิงพิชชานันท์ การีกลิ่น G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81061 723
นางสาวฐิติรัตน์ เอนก SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81062 723
นายพศพงษ์ วาสนา SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81063 723
นางสาวรัชตา พลนิกร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81064 723
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ประดับพันธุ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81065 723
นางสาวพัชริญา สนสำราญ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81066 723
นางสาวกชพรรณ กสิผล SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81067 723
เด็กชายสุกฤษฎิ์ กาเวระ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81068 723
นางสาวนภาพร พึ่งทรัพย์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81069 723
นางสาวภานรินทร์ จำนงค์สูญ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81070 723
นางสาวนิภาพรรณ เกิดมณี G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81071 723
เด็กชายนิพิฐพล เอื้องเพ็ชร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81072 723
นางสาวจิรัตฐิติกาล อัศวลักษณ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81073 723
นางสาวปุณยนุช ปานพันธุ์โพธิ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81074 723
นางสาวมารยาท อ่อนน้อม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81075 723
นางสาวธนภร แก้วเขียว SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81076 723
นางสาวลักษณาพร พาราษฎร SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81077 723
นางสาวณัฐรินีย์ ไตรนทีพิทักษ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81078 723
นายสุนิธิ ไพรสันต์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81079 723
นางสาวณัฐชนก จันทร์สอน SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81080 723
นายมีคุณ ทองพันธ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81081 723
นายณัฏฐพร โตอุรวงศ์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81082 723
นางสาวพิมพ์วิภา เสือเลี้ยง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81083 723
เด็กชายสิรวิชญ์ ขำดี SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81084 723
นางสาวจิริยาวดี ดวงชะเอม SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81085 723
นางสาวขวัญจิรา ปานสิงห์ SMTE โรงเรียนสิงห์บุรี 81086 723
นางสาวธัญลักษณ์ บุษบา G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81087 723
เด็กชายภูวเดช ขุมพลอย SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81088 723
เด็กชายศุภณัฐ จิตยุติ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81089 723
นางสาวรวีวรรณ ศรีเมฆ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81090 723
เด็กหญิงณัฐธินันท์ สายพิมพ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81091 724
เด็กหญิงธันนิย์ชา ฉัตรชาตรี G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81092 724
เด็กหญิงวนัสนันท์ นาคประสงค์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81093 724
เด็กหญิงรมิดา ยิ้มเป็นสุข G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81094 724
นายจักรกฤษณ์ (ย้ายแผนไปวิทย์คอม) จวนสาง G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81095 724
นางสาวณัฎฐากร รุ่งรัศมี G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81096 724
นางสาวกนกวรรณ สนเท่ห์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81097 724
นางสาวกัญญาณัฐ ชิตประวัติ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81098 724
นางสาวศรุตา ลาวงค์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81099 724
นางสาวรินลดา ลายประหยัด SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81100 724
นางสาวภมรรัตน์ สุทธิชัง G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81101 724
นางสาวปริญยฉัตร แซ่เต็ม G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81102 724
นางสาวพีรพรรณ ยวงเกตุ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81103 724
นางสาวชาชิสา เอี่ยมเผ่าจีน SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81104 724
นายจตุรณ ทองสด G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81105 724
นางสาวเพ็ญลักษณ์ อ่ำสำอางค์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 81106 724
เด็กหญิงจิรนันท์ พันธ์ไม้ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81107 724
นางสาวกานต์ธิดา คล้อยสุวรรณ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81108 724
นางสาวณัฏฐกมล เรืองฤทธิ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81109 724
นายพีรวิชญ์ ร่มไม้ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81110 724
นางสาวปิยาภรณ์ รุ่งโรจน์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81111 724
เด็กหญิงมนัสนันท์ พลายแก้ว G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81112 724
นางสาวธนัชพร ฉ่ำจิตร G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81113 724
นายอชิรวัฒน์ ทรัพย์น้อย SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81114 724
นางสาวณิชกมล เฉลาภักตร์ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81115 724
นางสาวพรนภัส แซ่โค้ว SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81116 724
นางสาวกัลยกร ชุ่มสุวรรณ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81117 724
เด็กหญิงณัฐกมล ไหลอุดมพานิชย์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81118 724
นางสาวสุขิตา โสพจน์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81119 724
เด็กหญิงกฤติมา สีหไกร G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81120 724
นางสาวปาริชาต อินทร์สว่าง G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81121 725
เด็กหญิงเปมมิกา ถนอมเขต G วิทย์-คณิต โพธิ์ทองจินดามณี 81122 725
นายมนพล ปานทอง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81123 725
นายณดล ประจงการ G วิทย์-คณิต วัดป่าพระเจ้า 81124 725
เด็กชายปูรณ์ บริบูรณ์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81125 725
นายสรวิชญ์ เรื่อศรีจันทร์ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81126 725
นางสาวประภัสสร รอดนุช SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81127 725
เด็กชายฐนันท์ณัฏ ปิยะปรีชายุทธ G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81128 725
นางสาวพรรวี วงษ์ปาน SMTE โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี 81129 725
เด็กหญิงรดา รวยทรัพย์ SMTE กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี 81130 725
เด็กชายเตชินท์ งานเลิศ SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81131 725
นายยศวรรธน์ แจ่มทอง SMTE โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81132 725
เด็กชายณตะวัน แตงเผือก G วิทย์-คณิต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 81133 725
นายธนันชัย มณีนาค G วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 81134 725
เด็กหญิงอริศรา เติมเต็ม G วิทย์-คณิต วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 81135 725
เด็กชายกรวิชญ์ รักใคร่ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91001 728
นายธนทร วรนัทสิทธิกร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91002 728
นายตรีเทพ สงวนฤทธิ์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91003 728
นางสาวไปรยา ศรีพลอย G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91004 728
นางสาวนัฐณิชา สร้อยสีดำ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91005 728
นางสาวณัฏฐ์พิชญา พลเยี่ยม G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91006 728
นางสาวฑิมพิกา กลั่นเรืองแสง G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91007 728
นายธีรภัทร สว่างเเจ้ง G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91008 728
นายกฤษนล เต๊ะผู่ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91009 728
เด็กชายปวเรศ คามีศักดิ์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91010 728
เด็กหญิงภัทรวดี พวงบุบผา G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91011 728
นางสาวรมิตา จันทร์ทอง G วิทย์-คอม ตาคลีประชาสรรค์ 91012 728
นายอรุษ เพ็งสาธร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91013 728
นางสาวกุลธิดา พันธุ์รัตน์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91014 728
นางสาวตวิษา ตรีพัฒน์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91015 728
นายพิสิฐ อ่อนละออ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91016 728
เด็กหญิงกวินธิดา ศรีเพ็ชร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91017 728
นางสาวปวีนา ทองไทย G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91018 728
นางสาวกัลญากร หุ่นเเก้ว G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91019 728
นายชวัลวิชญ พูนชุม G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91020 728
นายกันต์กวิน แก้วมะณี G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91021 728
นายเสฏฐวุฒิ เขียนวฉอ้อน G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91022 728
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ สุขสวัสดิ์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91023 728
นายสุเมธ เสถียรกาล G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91024 728
นายธนกร สุขศรี G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91025 728
นางสาวณิชาภัทร เต็มถุง G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91026 728
เด็กหญิงรวิวรรณ หุ้มเเพร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91027 728
เด็กชายถิรภัทร สำเนียง G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91028 728
นายก้องภพ มั่งนิมิตร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91029 728
นางสาวปภาวรินท์ โคธา G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91030 728
นางสาวทรรศน์ลักษณ์ พรชัยเชยชม G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91031 732
นางสาววรรณชนก กันทะนิด G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91032 732
นายกันตินันท์ ฐิตอาภากุล G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91033 732
นายสุรเสนีย์ ทองโอภาส G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91034 732
นายอรรฐาวิณทฐ์ โดษะนันท์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91035 732
นายชญานนท์ ทองงามดี G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91036 732
นางสาวชุลีกร รอตภัย G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91037 732
เด็กหญิงพลอยรัตน์ ศรีพิมพ์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91038 732
นายปิตญราษฏร์ ศักดิ์พงษ์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91039 732
นางสาววิมลยา แสงวิภาสนภาพร G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91040 732
นายรังสรรค์ เพ็ชรพยัพ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91041 732
นางสาวธนัญญา กำลังไทย G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91042 732
นายธีรดนย์ ตุ๊สำราญ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91043 732
นางสาวธนภรณ์ ฝ่ายไทย G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91044 732
นายกิตติภูมิ พยุงญาติ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91045 732
เด็กชายณรงค์กร ประภาพันธ์กุล G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91046 732
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วมณี G วิทย์-คอม อำนวยเวทย์ 91047 732
เด็กชายภูริ อุบลวัตร์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91048 732
นายจักรกฤษณ์ จวนสาง G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91049 732
เด็กหญิงพรพรหม บุญอนันต์ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91050 732
นายพชรพล พงษ์ชุบ G วิทย์-คอม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 91051 732