ข้อมูลเลขที่นั่งสอบและห้องสอบนักเรียนชั้น ม.1

ชื่อ-สกุล ในเขต/นอกเขต ประเภท หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ห้องสอบ
เด็กชายกฤติน รัตนศรีธาดา ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31001 732
เด็กหญิงจิรัชยา หาญจารุภัทร ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31002 732
เด็กชายรัฐศาสตร์ ช่วยชู ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31003 732
เด็กหญิงธัญชนก แจ่มฟ้า ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31004 732
เด็กหญิงชญาภา ทับทิมใหญ่ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31005 732
เด็กชายนภัสรพี ม่วงศรีจันทร์ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31006 732
เด็กหญิงภัค ศิริพุฒ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31007 732
เด็กหญิงธนัฏฐิญา บุญประสงค์ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31008 732
เด็กชายจาติกร ไตรเลอเกียรติ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31009 732
เด็กหญิงรมิตา มาค่าย ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31010 732
เด็กหญิงณิชวรรณ ชาญเชี่ยว นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31011 732
เด็กหญิงสิรอัมพร เครือจินลิ นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31012 732
เด็กชายวรรษณ พรหมทอง นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31013 732
เด็กหญิงชญานิศ ศิลประสิทธิ์ ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31014 732
เด็กชายธนิกธน พวงทอง ในเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31015 732
เด็กชายรัชชานนท์ เอี่ยมสะอาด นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31016 732
เด็กหญิงภูริชญา คะศรีทอง นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31017 732
เด็กหญิงญาณิศา แพลอย นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31018 732
เด็กหญิงนูรอัยน่า รอซีดี นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31019 732
เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีเจริญธรรม นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31020 732
เด็กหญิงนภัส เกื้อมา นอกเขต G ภาษาญี่ปุ่น 31021 732
เด็กหญิงปิยะพรรณ โพธิ์เงิน ในเขต G ภาษาจีน 41001 734
เด็กชายพิสิษฐ์ รอดเย็น ในเขต G ภาษาจีน 41002 734
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงไทย ในเขต G ภาษาจีน 41003 734
เด็กชายเตชสิทธิ์ ศิริขันธ์แสง ในเขต G ภาษาจีน 41004 734
เด็กหญิงจินต์จุฑา สหะวิเศษไชญชาญ ในเขต G ภาษาจีน 41005 734
เด็กชายกฤษณพัฒน์ อินทรัมพรรย์ ในเขต G ภาษาจีน 41006 734
เด็กหญิงนภัสวรรณ ศุกรเสพย์ ในเขต G ภาษาจีน 41007 734
เด็กหญิงนภัสกร ทองสถิตย์ ในเขต G ภาษาจีน 41008 734
เด็กชายณัฐรัฐ เมืองนาคิน ในเขต G ภาษาจีน 41009 734
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ มาฆะ ในเขต G ภาษาจีน 41010 734
เด็กหญิงวรรณภรณ์ อิ่มสมบูรณ์ ในเขต G ภาษาจีน 41011 734
เด็กชายณัฐสิษ เคียงประคอง ในเขต G ภาษาจีน 41012 734
เด็กชายนครินทร์ งามอักษร ในเขต G ภาษาจีน 41013 734
เด็กหญิงสมัชญา มีพัฒนะ นอกเขต G ภาษาจีน 41014 734
เด็กหญิงพรทิยา ธีรมณีรัตน์ ในเขต G ภาษาจีน 41015 734
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์กะพ้อ ในเขต G ภาษาจีน 41016 734
เด็กหญิงภัทรพร บุญประเสริฐ ในเขต G ภาษาจีน 41017 734
เด็กหญิงศรุตา ฉาบทับทิม นอกเขต G ภาษาจีน 41018 734
เด็กชายวิศรุต ฉาบทับทิม นอกเขต G ภาษาจีน 41019 734
เด็กหญิงอริณรญาณ์ ศิริไชยเนตร ในเขต G ภาษาจีน 41020 734
เด็กชายณัฐภูมิ ทองปิ่น ในเขต G ภาษาจีน 41021 734
เด็กหญิงวรรณริศา พุ่มสาขา ในเขต G ภาษาจีน 41022 734
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทนเสวี นอกเขต G ภาษาจีน 41023 734
เด็กหญิงกัลยกร เหรียญทอง ในเขต G ภาษาจีน 41024 734
เด็กหญิงธนพร ชาติประสพ นอกเขต G ภาษาจีน 41025 734
เด็กหญิงภัทราพร ชินะตังกูร นอกเขต G ภาษาจีน 41026 734
เด็กหญิงชนิภา จันระวังยศ ในเขต G ภาษาจีน 41027 734
เด็กหญิงภาษิตา แก้วกระมล นอกเขต G ภาษาจีน 41028 734
เด็กหญิงพิชยธันย์ อ่อนน้อม ในเขต G ภาษาจีน 41029 734
เด็กหญิงณหทัย เขียวฉอ้อน นอกเขต G ภาษาจีน 41030 734
เด็กชายศุภกิจ อุดมทรัพย์ ในเขต G ภาษาจีน 41031 735
เด็กหญิงวัลลภา ม่วงพ่วง นอกเขต G ภาษาจีน 41032 735
เด็กชายธีรวีร์ เอี้ยวสุสรรณ นอกเขต G ภาษาจีน 41033 735
เด็กหญิงอภิญญา แก้วอนันต์ นอกเขต G ภาษาจีน 41034 735
เด็กหญิงพิชชาภา รัตน์อมรชัย ในเขต G ภาษาจีน 41035 735
เด็กชายพีรัชชัย ศรแก้วดารา นอกเขต G ภาษาจีน 41036 735
เด็กหญิงพรไพลิน พยัคฆา นอกเขต G ภาษาจีน 41037 735
เด็กหญิงกิตติกา (ย้ายไป MEP) ปรุงใจ ในเขต G ภาษาจีน 41037 735
เด็กหญิงบุษราคัม เนื้อนุ่ม นอกเขต G ภาษาจีน 41038 735
เด็กชายธีรเดช คร้ามดี ในเขต G ภาษาจีน 41039 735
เด็กหญิงเณศรารัตน์ นาคสี นอกเขต G ภาษาจีน 41040 735
เด็กหญิงพุทธิชา แสงจันทร์ นอกเขต G ภาษาจีน 41041 735
เด็กหญิงธัญรัตน์ หาญอุ่น นอกเขต G ภาษาจีน 41042 735
เด็กหญิงพัชญดา โตสวัสดิ์ นอกเขต G ภาษาจีน 41043 735
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาติโยธิน นอกเขต G ภาษาจีน 41044 735
เด็กหญิงวัลลภา ม่วงพ่วง นอกเขต G ภาษาจีน 41046 735
เด็กหญิงมธุรา บุษยโกมุท นอกเขต G ภาษาจีน 41047 735
เด็กหญิงเพ็ญพิษา สินธุสุวรรณ นอกเขต G ภาษาจีน 41048 735
เด็กชายกันตพัฒน์ คล้ายวงษ์ นอกเขต G ภาษาจีน 41049 735
เด็กหญิงนิกีต้า สนธิพงษ์ นอกเขต G ภาษาจีน 41050 735
เด็กหญิงญาณิศา ยวงลำใย นอกเขต G ภาษาจีน 41051 735
เด็กชายนนทพัทธ์ หอมชะเอม นอกเขต G ภาษาจีน 41052 735
เด็กหญิงธวัลภรณ์ พุทธประเสริฐ นอกเขต G ภาษาจีน 41053 735
เด็กชายพูวิชช์ สัตยากุล นอกเขต G ภาษาจีน 41054 735
เด็กหญิงชญานุตม์ แข็งธัญกิจ นอกเขต G ภาษาจีน 41055 735
เด็กชายจิรายุ ขจรศรี ในเขต G ภาษาจีน 41056 735
เด็กชายนัญธพล ขอพึ่ง นอกเขต G วิทย์-คณิต 51001 721
เด็กชายวรินทร เทพมังกร ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51002 721
เด็กหญิงศุภัชญา อ่อนดี ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51003 721
เด็กชายบัณฑิต มานพ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51004 721
เด็กชายปณัฐ คุดสระน้อย ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51005 721
เด็กหญิงกานต์รวี ทรัพย์วรารินทร์ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51006 721
เด็กหญิงปาณิสรา จำวัน ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51007 721
เด็กหญิงชัญษา มณีวัย ในเขต G วิทย์-คณิต 51008 721
เด็กหญิงภูริชา ยิ้มพงษ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51009 721
เด็กหญิงธัญชนก เชาวนา ในเขต G วิทย์-คณิต 51010 721
เด็กชายตนุภัทร อักษร ในเขต G วิทย์-คณิต 51011 721
เด็กหญิงรัสยา พงษ์พาณิช นอกเขต G วิทย์-คณิต 51012 721
เด็กหญิงอริญรดา ฉัตรไทย นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51013 721
เด็กหญิงปพิชญา ชมภูนาค ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51014 721
เด็กชายณภัทร ชวดี ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51015 721
เด็กหญิงณัฐฐาเนตร สาหร่ายทอง ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51016 721
เด็กชายธีธัต เกิดดอนแฝก ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51017 721
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พีระก้องเกียรติ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51018 721
เด็กหญิงอรพัชร ลายตลับ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51019 721
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณรูป ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51020 721
เด็กหญิงกชพรรณ เกตุสุริยงค์ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51021 721
เด็กหญิงพัชรพร พลูแก้ว นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51022 721
เด็กชายธนภูมิ ทิพย์สุวรรณ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51023 721
เด็กชายณัชวินท์ อารยะรังสฤษฏ์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51024 721
เด็กชายจิรวัฒน์ แพร่หลาย นอกเขต G วิทย์-คณิต 51025 721
เด็กหญิงนันท์นภัส อนุปัญญาวัฒน์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51026 721
เด็กชายธนัฏฐ์สิทธิ์ มีใจเย็น ในเขต G วิทย์-คณิต 51027 721
เด็กชายกษิดิ์เดช ทองดี ในเขต G วิทย์-คณิต 51028 721
เด็กชายจารุวิทย์ โรจนอารัมภ์กุล ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51029 721
เด็กชายภัทรวรรธน์ เนียมสุข ในเขต G วิทย์-คณิต 51030 721
เด็กหญิงพชรพร สุวรรณไตรย์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51031 722
เด็กชายวิศราพล เขื่อนเพชร นอกเขต G วิทย์-คณิต 51032 722
เด็กชายราเชนทร์ บัวขม ในเขต G วิทย์-คณิต 51033 722
เด็กชายพัชรกร กองสุจิตร ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51034 722
เด็กชายพุฒิ พุ่มสาขา ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51035 722
เด็กชายปิยะพัทธ์ ตั้งเกียรติตระกูล นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51036 722
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พิมพ์ทอง ในเขต G วิทย์-คณิต 51037 722
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สว่างโชติ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51038 722
เด็กชายศุทธานนท์ ตรีพรหมญาณ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51039 722
เด็กหญิงรัติกาล เผือกเจริญ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51040 722
เด็กหญิงพอเพียง พันธุ์ไม้ ในเขต G วิทย์-คณิต 51041 722
เด็กหญิงอรัญจิรา คำศรีจันทร์ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51042 722
เด็กหญิงจารีรัตน์ ม่วงคง นอกเขต G วิทย์-คณิต 51043 722
เด็กชายสิรพิชญ์ สิทธิ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51044 722
เด็กชายมหารัฐ ปานอุไร ในเขต G วิทย์-คณิต 51045 722
เด็กชายสรวิชญ์ รอดย้อย นอกเขต G วิทย์-คณิต 51046 722
เด็กหญิงเบญญาภา ศักดิ์พงษ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51047 722
เด็กหญิงไอรดา หลานวงศ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51048 722
เด็กชายภัทรดร ขุมพลอย นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51049 722
เด็กหญิงธนิษฐา เจือเจิม นอกเขต G วิทย์-คณิต 51050 722
เด็กชายจักรชัย พวงลูกอินทร์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51051 722
เด็กชายวิศรุต ปั๋นจา ในเขต G วิทย์-คณิต 51052 722
เด็กชายเศรษฐวิทย์ ภักดีรักษ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51053 722
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ไตรเสนีย์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51054 722
เด็กชายประเสริฐ วุฒิยา ในเขต G วิทย์-คณิต 51055 722
เด็กชายพรชัย เมืองบุรี นอกเขต G วิทย์-คณิต 51056 722
เด็กหญิงณัจยา ปานสิงห์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51057 722
เด็กหญิงกุลปริญา อภิยะ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51058 722
เด็กหญิงอภิญญา เชียงอิน ในเขต G วิทย์-คณิต 51059 722
เด็กชายวัชรรังสี อนันตเสถ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51060 722
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สิทธิเวชไทย ในเขต G วิทย์-คณิต 51061 723
เด็กหญิงพันธิสา จันทรเสวตนันท์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51062 723
เด็กหญิงอริศรา เสนาะจิตร นอกเขต G วิทย์-คณิต 51063 723
เด็กหญิงมีนา ต้องประสงค์​ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51064 723
เด็กหญิงวาริน สว่างเนตร ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51065 723
เด็กชายณัฐดนัย เพ็งสกุล ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51066 723
เด็กชายธีรพล พิสิษชยังกูร นอกเขต G วิทย์-คณิต 51067 723
เด็กหญิงประภัสสร พึ่งผล นอกเขต G วิทย์-คณิต 51068 723
เด็กหญิงชาลิตตา ทองคล้าย นอกเขต G วิทย์-คณิต 51069 723
เด็กหญิงญาดา สิงสมบัติ ในเขต G วิทย์-คณิต 51070 723
เด็กหญิงศรัณยธร ตัวติรุ่งเรือง นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51071 723
เด็กหญิงณัฐกฤตา เข็มทอง ในเขต G วิทย์-คณิต 51072 723
เด็กหญิงสุรัมภา ค้ำจุน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51073 723
เด็กชายชินภัค พุ่มทับทิม นอกเขต G วิทย์-คณิต 51074 723
เด็กหญิงนิชากัญจน์ ปาหนัน ในเขต G วิทย์-คณิต 51075 723
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กาเวระ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51076 723
เด็กชายฐกรัตน์ รุกขชาติ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51077 723
เด็กชายวีรากร จันทร์หอม นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51078 723
เด็กหญิงธาริณี อาจไพรวัลย์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51079 723
เด็กชายประภากร พรพิพัฒน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51080 723
เด็กชายเอกปิยะ เหล็กนวล ในเขต G วิทย์-คณิต 51081 723
เด็กชายกิตติธัช ภูวิโรจน์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51082 723
เด็กหญิงปารีณา ปั้นดี ในเขต G วิทย์-คณิต 51083 723
เด็กชายธีรภพ เห็มนนท์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51084 723
เด็กชายธีธัช สอาดศรี ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51085 723
เด็กหญิงปานปราชญ์ รอดวารี นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51086 723
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ กิตติอุดมธรรม นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51087 723
เด็กชายอภิณัฐ ชมภูนาค นอกเขต G วิทย์-คณิต 51088 723
เด็กชายณัฐภาส บูรณมานัส ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51089 723
เด็กหญิงสตรีรัตน์ จันทร์โพธิ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51090 723
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มีลึก ในเขต G วิทย์-คณิต 51091 724
เด็กชายภีมพล ศรีภา ในเขต G วิทย์-คณิต 51092 724
เด็กหญิงพิชญาพร รัศมีวงษ์จันทร์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51093 724
เด็กหญิงณัฐญา นิยมสุข ในเขต G วิทย์-คณิต 51094 724
เด็กหญิงมัสริน ทองแตง นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51095 724
เด็กชายพีรพัฒน์ เกษเกษร นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51096 724
เด็กหญิงภาวินี ประดิษฐ์ทรัพย์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51097 724
เด็กหญิงกุลศยา พลายภู่ ในเขต G วิทย์-คณิต 51098 724
เด็กชายรพีภัทร ศรีวิเชียร นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51099 724
เด็กชายสมิทธิ์ กริชวิทยา นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51100 724
เด็กชายสมบัติ ชาวพม่า นอกเขต G วิทย์-คณิต 51101 724
เด็กชายฐาปกรณ์ ทับทิมทอง นอกเขต G วิทย์-คณิต 51102 724
เด็กชายรัชพล ศรีนารถ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51103 724
เด็กชายอัฑฒ์ศวัทน์ ไหลสงวนงาม นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51104 724
เด็กหญิงธนัญญา สุพัฒผล นอกเขต G วิทย์-คณิต 51105 724
เด็กชายศุภกิตติ์ นพรัตน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51106 724
เด็กชายสถิรสิทธิ์ มะนาวหวาน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51107 724
เด็กชายธนกฤต บานแย้ม นอกเขต G วิทย์-คณิต 51108 724
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ฎา(เด็กหลอก) ชื่นเกษม นอกเขต G วิทย์-คณิต 51109 724
เด็กหญิงวลัยวัลย์ วัฒนะ ในเขต G วิทย์-คณิต 51110 724
เด็กหญิงวาสนา กันทรัพย์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51111 724
เด็กหญิงพิชชา มะลิทอง นอกเขต G วิทย์-คณิต 51112 724
เด็กหญิงฐิตารีย์ นัยวงศ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51113 724
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกรงขาม นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51114 724
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ฎา ชื่นเกษม นอกเขต G วิทย์-คณิต 51115 724
เด็กหญิงพิมพ์นารา เขียวฉอ้อน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51116 724
เด็กหญิงเนตรชนก ศรีสุภาพ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51117 724
เด็กชายระพีพัฒน์ งั่งสัมฤทธิ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51118 724
เด็กชายบุญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51119 724
เด็กหญิงกวินธิดา งามวิลัย นอกเขต G วิทย์-คณิต 51120 724
เด็กหญิงอนัญญา สังข์ทอง นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51121 725
เด็กหญิงพิชญาภา ด่านสวัสดิ์ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51122 725
เด็กชายธนวัฒน์ รักษาพันธุ์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51123 725
เด็กหญิงสุริวิภา คงอ่อน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51124 725
เด็กหญิงกนกพัฒน์ วรรคจันทร์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51125 725
เด็กหญิงปาณัทดา กองสัมฤท นอกเขต G วิทย์-คณิต 51126 725
เด็กหญิงสุริวิภา คงอ่อน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51127 725
เด็กหญิงฉัตรลดา คล้ายศรีโพธิ์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51128 725
เด็กหญิงัวริศรา ขวัญยืน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51129 725
เด็กชายรัฐธีร์ ลิ้มสมบูรณ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51130 725
เด็กชายญาณม์ศักดิ์ จิตต์รัตน์ ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51131 725
เด็กหญิงพิชชาพร ร่มแสง นอกเขต G วิทย์-คณิต 51132 725
เด็กหญิงพิชณ์สินี คงปรีชา ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51133 725
เด็กชายณัฐชนน เพ็งสกุล ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51134 725
เด็กหญิงญาณิศา บุญส่งศรี ในเขต G วิทย์-คณิต 51135 725
เด็กชายชินโชติ เทียมศรี นอกเขต G วิทย์-คณิต 51136 725
เด็กหญิงนปภา เนียมจันทร์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51137 725
เด็กชายสุขวัฒน์ มีเสมอ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51138 725
เด็กหญิงปวีณ์ธิตา ศรีบุญเพ็ง ในเขต G วิทย์-คณิต 51139 725
เด็กชายณัฎฐ์พงษ์ แฉลัมภักดิ์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51140 725
เด็กชายตุลธร ศรีเครือ ในเขต G วิทย์-คณิต 51141 725
เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์ แสงรื่น นอกเขต G วิทย์-คณิต 51142 725
เด็กชายอภิเดช สมบัติทวีวงศ์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51143 725
เด็กหญิงอชิรญา ตั้งมโนธรรม ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51144 725
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองแก้ว นอกเขต G วิทย์-คณิต 51145 725
เด็กหญิงกวินนา ศิริโยธา ในเขต G วิทย์-คณิต 51146 725
เด็กชายกานต์พสิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51147 725
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ สิทธิราช ในเขต G วิทย์-คณิต 51148 725
เด็กชายกมลภู พานิชเจริญ ในเขต G วิทย์-คณิต 51149 725
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ วงษ์เนตร นอกเขต G วิทย์-คณิต 51150 725
เด็กหญิงขวัญหทัย เตียงประโคน ในเขต G วิทย์-คณิต 51151 726
เด็กหญิงนภัสภรณ์ บุญเมือง นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51152 726
เด็กหญิงชนัญชิดา ไวยภาค นอกเขต G วิทย์-คณิต 51153 726
เด็กชายเฉลิมชนม์ ศรีสุขภู่ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51154 726
เด็กหญิงธัญวรัตน์ โพธิ์พักตร์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51155 726
เด็กหญิงกานต์นรี โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51156 726
เด็กชายณภาส ธีรานุวัฒน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51157 726
เด็กชายวรพรต ชูชีพ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51158 726
เด็กชายอัครินทร์ โรจน์รจิวงษ์ ในเขต G วิทย์-คณิต 51159 726
เด็กหญิงวรัชญา ขวัญยืน นอกเขต G วิทย์-คณิต 51160 726
เด็กชายภัทรพงศ์ วรนิล ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51161 726
เด็กชายกัณฑ์ทวิช เกิดสังข์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51162 726
เด็กหญิงฌาณิตา ภูไตรรัตน์ นอกเขต G วิทย์-คณิต 51163 726
เด็กหญิงธนกร มากประมูล ในเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51164 726
เด็กชายนิติธร เอี่ยมฉวี ในเขต G วิทย์-คณิต 51165 726
เด็กชายชาญสิทธิ์ ชาติไทย ในเขต G วิทย์-คณิต 51166 726
เด็กหญิงนภัสวรรณ ถมมูล นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51167 726
เด็กชายปัณณทัต แสงไพบูรณ์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51168 726
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ สุชล นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51169 726
เด็กหญิงชลชญา ปทุมานนท์ นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51170 726
เด็กชายธนวรรธน์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย นอกเขต SMTE :G วิทย์-คณิต 51171 726
เด็กชายณิชพล จตุพร นอกเขต G วิทย์-คณิต 51172 726
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเม่น ในเขต G วิทย์-คณิต 51173 726
เด็กหญิงเกตน์สิรี สิทธิธนะพันธ์ ในเขต MEP 61001 736
เด็กชายติณห์ นาคทับทิม ในเขต MEP 61002 736
เด็กหญิงณัฐธิดา นาคะเสนีย์ ในเขต MEP 61003 736
เด็กหญิงฐิติกัลยา สารีผล ในเขต MEP 61004 736
เด็กหญิงปาณิสรา บุญประสพ ในเขต MEP 61005 736
เด็กชายปัณณธร ภัสสรศิริ นอกเขต MEP 61006 736
เด็กชายดั่งดำริ แจ่มอำพร ในเขต MEP 61007 736
เด็กหญิงนภัสนันท์ เหลืองศิริธัญญ นอกเขต MEP 61008 736
เด็กชายณัฐดนัย ใจชื้น ในเขต MEP 61009 736
เด็กหญิงญณิดา โค้วมณี นอกเขต MEP 61010 736
เด็กชายอภิณัฐ (สละสิทธิ์) อภิณัฐ นอกเขต MEP 61011 736
เด็กหญิงพัชราภา ชื่นเอี่ยม ในเขต MEP 61012 736
เด็กชายนิชฌาน สุวานิช นอกเขต MEP 61013 736
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์ ทองสร้อย ในเขต MEP 61014 736
เด็กชายวชิรพณฑ์ ทองระอา นอกเขต MEP 61015 736
เด็กชายสมิทธิ์ (สละสิทธิ์) กริชวิทยา ในเขต MEP 61016 736
เด็กหญิงกชพรรณ พฤกษาสวย นอกเขต MEP 61017 736
เด็กหญิงพลอยญาวี ครายานนท์ นอกเขต MEP 61018 736
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตาบประดับ ในเขต MEP 61019 736
เด็กหญิงนนทญา ปานทิพย์ นอกเขต MEP 61020 736
เด็กชายปาลทัต ชีวกานนท์ ในเขต MEP 61021 736
เด็กชายนที ผ่องอุบล นอกเขต MEP 61021 736
เด็กหญิงนลันธรณ์ รุ่งรัตนพงษ์สิน นอกเขต MEP 61023 736
เด็กหญิงธนาภรณ์ พึ่งดี นอกเขต MEP 61024 736
เด็กชายธนา ตั้งใจพัฒนา ในเขต MEP 61025 736
เด็กชายปวริศร ยวงเกตุ ในเขต MEP 61026 736
เด็กหญิงกชกร ชวดตระกูล นอกเขต MEP 61027 736
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สืบพันธ์โพธิ์ ในเขต MEP 61028 736
เด็กชายอิทธิพันธ์ เปิงสูง ในเขต MEP 61029 736
เด็กหญิงณัชชารินทร์ มณีศรี นอกเขต MEP 61030 736
เด็กหญิงน้ำเพชรแท้ เงินทอง นอกเขต MEP 61031 737
เด็กหญิงด.ญ.ฐิดารัตน์ วงษ์พิทักษ์ นอกเขต MEP 61032 737
เด็กชายทีปกร นิลวรเกียรติ์ นอกเขต MEP 61033 737
เด็กชายภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ นอกเขต MEP 61034 737
เด็กชายธนัช ธนะสันต์ นอกเขต MEP 61035 737
เด็กหญิงลดาพร ฉ่ำวิเศษ ในเขต MEP 61036 737
เด็กชายธีทัต บุญชื่น นอกเขต MEP 61037 737
เด็กชายธีรภัทร ทิมายงค์ นอกเขต MEP 61038 737
เด็กหญิงกิตติกา ปรุงใจ ในเขต MEP 61039 737
เด็กหญิงฐานวีย์ ชมหมวก ในเขต MEP 61040 737
เด็กชายสมิทธิ เเก้วจีน ในเขต MEP 61041 737
เด็กชายอธิป อนงค์ทอง ในเขต MEP 61042 737
เด็กชายธราธิป ธรรมเพียร นอกเขต MEP 61043 737
เด็กชายปัญจพล มนัสวงษ์กาญจน์ ในเขต MEP 61044 737
เด็กหญิงสุรอนงค์ รอดคง ในเขต MEP 61045 737
เด็กชายญาณพล หล่ำวรัตน์ ในเขต MEP 61046 737
เด็กหญิงศรีภัทรา บัวบาน นอกเขต MEP 61047 737
เด็กชายปนิธิ บุญประสิทธิ์ นอกเขต MEP 61048 737
เด็กชายปฏิภาณ สังข์ทอง ในเขต MEP 61049 737