ระบบมอบตัวออนไลน์

ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

Hero Imgs มอบตัว เปิดระบบ
15 มีนาคม 65 เวลา 8.30 น.-12.00 น.

ขั้นตอนการมอบตัว

โปรดอ่านให้ละเอียดเพื่อสิทธิ์ของท่านเอง

img

บันทึกข้อมูล

ให้ผู้มอบตัวปฏิบัติดังนี้


 • เข้าหน้าแผนการเรียนค้นหาชื่อตนเอง

 • กรอกข้อมูลในใบมอบตัว โดยสั่งพิมพ์จากไฟล์ <<ใบมอบตัว>> หรือรับได้ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียน

 • อัพโหลดภาพใบมอบตัวทั้ง 3 หน้า แยกหน้าละ 1 ไฟล์ สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้มอบตัว และทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้มอบตัว ที่ไอคอน โดยการถ่ายภาพจากเอกสารให้สามารถอ่านข้อความได้ชัดเจน และมีลายเซ็นผู้ปกครองในหน้าสุดท้าย
 • img

  รอการตรวจสอบ

  หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงไอคอน หลังชื่อของนักเรียน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารภายในเวลา 1 วันทำการ ถ้าเอกสารไม่ผ่าน จะแสดงไอคอน ให้ทำการบันทึกข้อมูลอีกครั้ง ถ้าเอกสารถูกต้อง จะแสดงไอคอน เป็นอันเสร็จสิ้นการมอบตัวออนไลน์

  img

  ส่งเอกสาร

  ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ให้นักเรียนนำเอกสารดังต่อไปนี้ มามอบให้กับครูที่ปรึกษา


 • ใบมอบตัวทั้ง 3 หน้า

 • สำเนา ปพ.1ป (สำหรับ ม.1) / ปพ.1บ (สำหรับ ม.4)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดามารดา)

 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน

 • เอกสารฉบับสำเนา ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  แผนการเรียน

  คลิกเข้าไปที่แผนการเรียนของตนเองเพื่อมอบตัว

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น

 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

 • ห้องเรียนพิเศษ SMTE

 • ห้องเรียนพิเศษ G-Sci Math 1

 • ห้องเรียนพิเศษ G-Sci Math 2

 • ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น

 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

 • ห้องเรียนพิเศษ G-Eng

 • ห้องเรียนพิเศษ SMTE

 • ห้องเรียนพิเศษ G-Sci Math

 • ห้องเรียนพิเศษ G-Sci Com