การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

ฐานเทคโนโลยีนำชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Hero Imgs ทำแบบประเมิน

ผู้ประเมิน


เนื้อหาเหมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้


มีการนำเสนอการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีชัดเจน


เนื้อหาเข้าใจง่าย มีตัวอย่างชัดเจน


ความง่ายของการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล


รายละเอียดของข้อมูลครอบคลุมชัดเจน


ความเหมาะสมของสื่อประกอบการนำเสนอ


สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางต่อยอดผลงาน


ความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวม